Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

 ­­­ ­ ­,

            ­ ­­­ - ­­­­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­, ­­­­, ­­­­ ­­­ ­, ­­ ­­­­ ­­.

            , ­ ­­ ­­, ­­­ ­ ­­­ ­ , ­ ­­­­ ­­, ­­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­.

            ­­ ­­ ­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­, ­, ­­­, ­­­­, ­­­ ..., ­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­, ­­ ­­­ ­ .

            ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­­, ­­­­, ­­­­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­­, ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­.

            ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­ ­­­­, ­­­ ­­­­ ­ ­­­, ­ ­ ­­ ­ ­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ ­­ ­­.

            ­ ­­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­ ­­ ­   ­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­, ­­­ ­­­ ­­­­ ­­, ­ ­­­­.

            ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­­, ­­­ ­­, ­­ ­­­, ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­. ­ ­­­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ . ­ ­ ­ ­­ ­­­, ­ ­­­ , ­­ ­­­ ­­­­.

            ­­­­­ ­ ­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­ . ­ ­­­ ­­­­­ ­­­, ­ ­­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­­ ­ ­­ ­­­­­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­.

            ­­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­, ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­. :

            1. ­­­­ ­­­ ­­­ ­ (­, ­, ­­­­ ­ ..).

            2. ­­­­ ­­­­, ­­ ­­­ (­, ­­, ­­­­­ ..).

            3. ­­­ ­ ­.

            4. ­­ ­­­­, ­­ ­ (­­, ­­, ­­­ ..).

            5. ­­­­ ­­­­ (­­, ­­­, ­­­, ­­­ ..).

           6. ­­­ ­­­­ ­­­­ ( ­­, ­­­, , ­­, ­, ­­­­­­, ­­, ­­­, ­­, ­­, ­­, ­­­, ­­, ­­­, ­­­, ­­ ..).

            7. ­­ ­­ (­­­­, ­­, ­­­, ­ ­ ­ ..).

            8. ­ ­­ ­­ (­, ­ ..).

            9. ­ ­­­­ (­­ ­­ ..).

            ­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­ , ­­­­ ­­­­ ­­.   

            ­­­­ ­ ­­­   ­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­ .

            ­­­   ­­­­:

         . . ­ ­­, ­­­­ ­­ ­­­ ­­­ (. ­­­­­ 6932135620).

         . . ­­­­ ­­­ - ­­, ­­­ (. ­­­­ 6946618727).

 

­­­ ­­­­

­­

­­­ - ­­­­

 

­ ­­­

 


 

 


 

 

 

 

- , . 68, 164 52
: 213 2018 700 & 213 2026 000
Municipality of Ellinikon-Argyroupoli, 68 Kyprou Av., 164 52
Call Center: +30 213 2018 700 & +30 213 2026 000